Názov školy:                                                         Materská škola

Sídlo školy:                                                           Kalinovská 9, 04022 Košice

IČO školy:                                                                                             00691135

Zriaďovateľ školy:                                                Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Formy hospodárenia:                                         preddavková organizácia

Dátum zriadenia školy:                                      15.03.1984

Vyučovací jazyk:                                                   slovenský

Formy výchovy a vzdelávania                          celodenná výchova a vzdelávanie s

                                                                                  možnosťou poldennej formy

Stupeň vzdelania:                                                 predprimárne vzdelávanie odboru  

                                                                                  vzdelávania v materskej škole