História

Materská škola Kalinovská 9 sa nachádza na sídlisku Dargovských hrdinov (Furča) v Košiciach. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania. Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 17.00 hod.


Materská škola na Kalinovskej ulici č.9 v Košiciach bola zriadená 15.3.1984,
ako Spoločné zariadenie detských jaslí a materskej školy, s počtom štyroch tried detských jaslí a piatich tried materskej školy. Po zrušení detských jaslí v roku
1991 sa výchova a vzdelávanie detí orientovala len na deti vo veku od 3 do 6 rokov a to v deviatich triedach.


Keďže obsah tradičnej materskej školy nedával veľký priestor pre flexibilitu a
inováciu vzdelávania detí predškolského veku, v našej materskej škole postupne vznikali projekty uplatňujúce princípy humanisticky orientovanej výchovy a
vzdelávania s akcentom na pedagogický prístup orientujúci sa na dieťa.


Ciele a obsahové zameranie projektov vytvárajú predpoklady pre efektívnejšie pedagogické pôsobenie na dieťa s možnosťou rešpektovania
osobnosti každého dieťaťa a akceptácie jeho špecifických potrieb. /obsahové zameranie/