Celoročné aktivity

September

- triedne aktívy

- zasadnutie výboru RZ

- zasadnutie RŠ


Október

- Svetový deň chôdze - vychádzka celej školy /mimo III./ po sídlisku

- Svetový deň zvierat- výroba plagátov

- Deň výživy - Deň jabĺk - Potravinové spracovanie jabĺk

- tvorivé dielne "Jeseň" v spolupráci s rodičmi

- divadlo Zvieratkovo

-pedagogická diagnostika 

- výstava detských prác k OC- Právo na zdravý životNovember

- divadelné predstavenie Pampúšik
- bábkové divadlo KE

- Krok za krokom bezpečne na ceste

-jesenná brigáda

- imatrikulácia prvákov v ZŠ Fábryho

- výroba šarkanov v spolupráci s rodinou

- hry s vetrom - Šarkaniáda

- výstava detských prác k OC- Právo na pocit bezpečia


December

- Mikuláš

- výroba svietnikov, vločiek z PET fliaš, snehuliakov

- tvorivé dielne k Vianociam

- Vianočná besiedka, burza

- interné bábkové predstavenie

- výstava prác detí k OC- Právo na kultúru


Január

- zimné sezónne činnosti, najväčší snehuliak

- výstava prác detí k OC - Právo na hru a kamarátov

- výroba kŕmidiel pre vtáky

- magnetizmus - pokusy


Február

- Karneval v ZŠ Fábryho

- Chorá bábika - starostlivosť o zdravie

- maľovanie na tričká

- výstava prác detí k OC- Právo na poznanie svojho tela


Marec

- školská prehliadka v recitácií

- Svetový deň vody - pokusy, význam vody

- Deň meteorológie- výroba vrtuliek v spolupráci s rodinou 

- Deň čitateľských kútikov
- divadelný týždeň

- výstava prác detí k OC- Právo na hračky

- ukážka výcviku psov

- stretnutie s psychológom ku školskej zrelosti


Apríl

- tvorivé dielne k veľkonočným sviatkom

- návšteva študentov konzervatória - koncert

- brigáda na školskom dvore, exteriér školy v spolupráci s rodinou

- Deň Zeme - ekohry, prezentácia triednych prác "Život na Zemi"

- výstava prác detí k OC- Právo na najkrajšie miesto na ZemiMáj

- MZ- otvorená hodina pre rodičov / ukážka edukačnej aktivity vo v-v procese

- Čo s odpadom? Súťaž o najlepší výtvarný prejav z odpadového materiálu

- zber papiera - ukončenie

- kreslenie na chodník - Dni mesta Košice

-výstava prác detí k OC- Právo na svoj domov

- Hudobné nástroje - ZUŠ

- Hasičský zásah - ukážka

- Planetárium


Jún

- MDD športové aktivity

- interné bábkové predstavenie

- Rozlúčka s absolventmi predprimárneho vzdelávania

- záhradná slávnosť - Juniáles

- výstava prác detí k OC Právo na detské radovánky

- Športová olympiáda


Na tvorbe tohto plánu sa podieľal celý pedagogický zbor a zohľadňuje možnosti školy. Jeho obsah je možné v priebehu školského roka meniť a dopĺňať. Nie sú v ňom zahrnuté aktivity v spolupráci so ZŠ Fábryho, CVČ, SCPPPaP, nakoľko tvoria osobitnú prílohu PPŠ.