Obsahové zameranie našej materskej školy


  • Obsahovým zameraním predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnutie priaznivého učebného prostredia na základe dodržiavania humanistických princípov vo výchove a vzdelávaní tak, aby každé dieťa malo právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, aby malo právo na rozvoj vlastnej identity, právo na celostný rozvoj osobnosti.

  • Realizácia a ciele výchovy a vzdelávania sú v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona, Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách v korešpondencii so Školským vzdelávacím programom "Čo má každé dieťa."

  • Systém výchovy a vzdelávania podľa metodickej príručky pre predškolskú výchovu Krok za krokom

Podporné vzdelávacie projekty školy :

Hlavné ciele predprimárneho vzdelávania

Ciele výchovy a vzdelávania sú v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona, Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Aby:


-> bola uľahčená plynulá adaptácia detí na nové prostredie - materskú školu

-> bola naplnená potreba detí po sociálnom kontakte s rovesníkmi, naučili sa presadiť ako jedinci v  kolektíve s akceptáciou spoločenských noriem, vedeli kooperovať v skupine, kolektíve a preberali na seba primeranú zodpovednosť,

-> bola pripravenosť detí na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národnostnými a etnickými skupinami

-> bola pripravenosť detí na celoživotné vzdelávanie, rozvíjaním a kultivovaním svojej osobnosti

-> sa naučili chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie

-> sa naučili rešpektovať všeľudské etické hodnoty


K tomuto obsahovému zameraniu smerujeme aktivity školy tak, aby pri učení detí bolo zastúpené cieľavedomé intencionálne, ale aj situačné učenie detí a v plnej miere učiteľkou využívané situačné rozhodovanie, ktoré reaguje na potreby a záujmy detí. Dieťa, ako subjekt výchovy a vzdelávania tak získapoznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravené pre vstup na primárne vzdelávanie v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.