Oznámenie o zápise detí do MŠ Kalinovská 9 v Košiciach pre školský rok 2020/2021 - organizačné pokyny


V súvislosti s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") Vás oboznamujeme s nasledovnými zmenamy v súvislosti so zápisom detí do Materskej školy na Kalinovskej ul. č. 9 v Košiciach:
Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov buď:
- elektronickou formou /e-mailom zaslať vyplnenú Žiadosť o prijatie - vyplnená, podpísaná a oskenovaná,
- písomne - poštou zaslať vyplnenú Žiadosť o prijatie,
- písomne - doručením Žiadosti o prijatie do poštovej schránky materskej školy.
Z dôvodu mimoriadnej situácie sa v termíne zápisu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať /druhá strana žiadosti.
Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa budú vydané do 30. júna 2020. Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou.
Ak do 15. júna 2020 zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní /druhá strana žiadosti o prijatie/, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Termíny podávania žiadosti:
4. máj 2020
5. máj 2020
6. máj 2020
Podmienky prijatia:
deti narodené do 31. 8. 2018
prednostne sa prijímajú:
- deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku,
- deti, ktoré do 31.12.2020 dovŕšia vek 3 roky,deti, ktorých súrodenci navštevujú našu materskú školu.


Pozastavenie platby k 1. 4. 2020

Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole /15 € za deti od 3 rokov, 50 € za deti do 3 rokov/.

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole.


Potrebujete pomôcť, poradiť od školského psychológa? 


Informácie pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia, nakoľko sa nám kvôli situácii s koronavírusom nepodarilo uskutočniť depistáž v našej materskej škole, posielame v prílohách materiály, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu na rozvoj kľúčových kompetencií do školy. Náhradný termín depistáží bude známy po návrate do materskej školy.


V priloženom linku je tzv. Index školskej zrelosti, kde si môžete orientačne zhodnotiť pripravenosť vášho dieťaťa na školu. Ďalej sa tam nachádzajú informácie k tomu, čo všetko potrebuje budúci prvák vedieť a rôzne cvičenia na rozvoj jednotlivých oblastí.


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil podcast kde sa rozoberá, ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:  


Na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu mesta Košice bude prerušená prevádzka materskej školy v dňoch 13.3.2020 až do odvolania.


Pomôžte nám skvalitniť výchovu a vzdelávanie Vašich detí darovaním 2% z Vašich daní.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane:


1.krok
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás prevádza zamestnávateľ, stačí ak si od svojej mzdovej učtárne vyžiadate "Potvrdenie o zaplatení dane"


2.krok
Vyplňte priložený formulár "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp 3% zaplatenej dane"


3. krok
Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016! alebo oba vyplnené formuláre môžete odovzdať riaditeľke školy, resp. triednej učiteľke. Škola sa postará o ich zaslanie na daňový úrad.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.


Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane- požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.


Peniaze budú poukázané na účet Rodičovského združenia pri Materskej škole Kalinovská 9 v Košiciach. 

Odkaz na jedálniček ŠJ