Obnovenie prevádzky materskej školy pre všetky deti od 1.marca 2021


Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciacha v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ od 1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie.


TESTOVANIE
Osoba sprevádzajúca dieťa do MŠ je povinná preukázať sa negatívnym testom.

Mesto Košice zabezpečilo testovanie len pre jedného rodiča dieťaťa a zamestnancov školy v Základnej škole na Fábryho ul. v termíne : 26.2.2021/piatok / od 14.00. do 20.00.hod. ako jednu z možností využitia MOM. Testovať sa môže len jeden zákonný zástupca dieťaťa. Testovanie nie je pre verejnosť.


KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 §1 sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov do 10 rokov veku aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).


Prevádzka školy počas jarných prázdnin je PRERUŠENÁ.


Organizácia prevádzky materskej školy od 8.2.2021 do odvolania

V zmysle Príkazu primátora mesta Košice č. 8/2021 na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ a ZŠ a to do odvolania. V prevádzke naďalej ostávajú MŠ, ŠKD, ŠJ pre deti a žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 


Nástup detí do MŠ od 11.01.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa školy môžu od 11.1. do 15.1.2021 pokračovať v dochádzke do MŠ len deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Pre zabezpečenie prevádzky materskej školy prosíme zákonných zástupcov detí, aby vyplnili nižšie priložené tlačivo a odoslali ho do 7.1.2021 na email školy: mskalinovska@gmail.comOpatrenia k organizácií a podmienok výchovy a vzdelávania - Usmernenie ministra školstva COVID - 19


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),
ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


Usmernenie rodičov k prevádzke a organizácii školy v školskom roku 2020/2021
Prevádzka materskej školy v čase od 6.30 do 16.30 h.
1. Povinnosti rodičov:
Zákonný zástupca dieťaťa /rodič/ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.


2. Príchod do materskej školy/MŠ/, ranný zdravotný filter a odchod z MŠ:
 • Dieťa sprevádza do MŠ aj vyzdvihuje z MŠ len jeden z rodičov /prípadne iná osoba, ktorá žije s dieťaťom v jednej domácnosti/.
 • Pred vstupom do pavilónu sprevádzajúca osoba /ďalej len rodič/ má ochranné rúško na tvári, zazvoní do príslušnej triedy, čím oznámi pedagogickému zamestnancovi vstup do pavilónu.
 • Vydezinfikuje si ruky hneď pri vchodových dverách, v šatni prezlečie dieťa, počká na učiteľku.
 • Učiteľka prevedie ranný filter /RF/za prítomnosti rodiča, dieťa si umyje ruky, učiteľka mu zmeria teplotu /do 37,2 stupňa Celzia/.
 • Zákonný zástupca podpíše pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
 • Pri preberaní dieťaťa z MŠ platí pre rodiča to isté ako pri rannom vstupe /ochranné rúško, dezinfekcia rúk a čo najskôr opustiť budovu školy. Dieťa si preberá od učiteľky v šatni.
3. Ďalšie usmernenia pre rodičov:
 • Rodič sa nesmie zdržiavať s dieťaťom na školskom dvore.
 • Rodič rešpektuje pravidlo zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
Používanie ochranného rúška na tvár:
 • Rodič pred vstupom do objektu školy použije rúško.
 • Každé dieťa má mať ochranné rúško vo svojej skrinke /aj náhradné/, ktoré tam uloží rodič.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy dieťa nemusí nosiť rúško.
4. Postup pri podozrení na ochorenie COVID - 19
 • Ak je nameraná teplota vyššia /učiteľka meranie zopakuje najviac 3 krát po 5 minútových intervaloch/ dieťa bude vrátené domov.
 • V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa v materskej škole vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a ihneď kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.
 • Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.
              Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič                    kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným                                dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov
 • Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.)
 • Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


Potrebujete pomôcť, poradiť od školského psychológa? 


Informácie pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia, nakoľko sa nám kvôli situácii s koronavírusom nepodarilo uskutočniť depistáž v našej materskej škole, posielame v prílohách materiály, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu na rozvoj kľúčových kompetencií do školy. Náhradný termín depistáží bude známy po návrate do materskej školy.


V priloženom linku je tzv. Index školskej zrelosti, kde si môžete orientačne zhodnotiť pripravenosť vášho dieťaťa na školu. Ďalej sa tam nachádzajú informácie k tomu, čo všetko potrebuje budúci prvák vedieť a rôzne cvičenia na rozvoj jednotlivých oblastí.


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil podcast kde sa rozoberá, ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:  


Pomôžte nám skvalitniť výchovu a vzdelávanie Vašich detí darovaním 2% z Vašich daní.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane:


1.krok
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás prevádza zamestnávateľ, stačí ak si od svojej mzdovej učtárne vyžiadate "Potvrdenie o zaplatení dane"


2.krok
Vyplňte priložený formulár "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp 3% zaplatenej dane"


3. krok
Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016! alebo oba vyplnené formuláre môžete odovzdať riaditeľke školy, resp. triednej učiteľke. Škola sa postará o ich zaslanie na daňový úrad.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.


Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane- požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.


Peniaze budú poukázané na účet Rodičovského združenia pri Materskej škole Kalinovská 9 v Košiciach.