Usmernenie rodičov k prevádzke a organizácii materskej školy

v školskom roku 2022/2023


Prevádzka materskej školy v štandardnom režime je počas pracovných dní v čase od 6.00 do 17.00 hod.
V I. pavilóne na prízemí je prevádzka od 06.00 h. do 07.00 h. a od 16.00 do 17.00 hod. pre všetky deti, ktoré potrebujú byť v tomto čase v materskej škole.
Riadna prevádza tried začína od 7.00 do 16 .00 hod.
V prípade, že je ohrozená prevádzka tried z dôvodu nízkeho stavu pedagogických zamestnancov /chorobnosť/, je možné zlúčiť triedy za podmienky, že nebude počet detí presahovať 22 prítomných detí v triede.

Prevádzka materskej školy v mimoriadnom režime /protipandemické opatrenia/ je počas pracovných dní v čase od 6.30 do 16.30 hod. v každej triede.
Triedy sa nezlučujú. Pri mimoriadnom ohrození prevádzky školy /vysoká chorobnosť zamestnancov, detí, je možné zlúčiť triedy len od začiatku pracovného týždňa /od pondelka/.

Deti sa prijímajú do 08.00 hod. z dôvodu plynulej organizácie činností v priebehu dňa. Od 15.00 hod. sa deti rozchádzajú domov, niektoré i skôr, podľa dohody rodiny a školy.
Vstupné dvere do pavilónov a bráničky oplotenia školy sú po 08.00 h. uzamknuté a otvorené po 15.00 h. z dôvodu bezpečnosti a ochrany detí a majetku školy. Bránička oplotenia pri budove hlavného vchodu do objektu je otvorená počas celej prevádzky materskej školy.

Pravidlá pri odovzdávaní dieťaťa pedagogickému zamestnancovi

Pri vstupe do pavilónu sprevádzajúca osoba dieťaťa zazvoní na zvonček príslušnej triedy /čím oznámi svoj príchod/, vstúpi do šatňových priestorov detí, kde dieťa prezlečie a počká na službu konajúcu učiteľku.
Rodič je povinný odovzdať svoje dieťa osobne službukonajúcej učiteľke.
Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá až do odovzdania rodičovi, alebo inej rodičom písomne splnomocnenej osobe, alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda.
Prevzatie dieťaťa od rodiča môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že momentálny zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na zaradenie do kolektívu.

Ďalšie usmernenia pre rodičov:

 • Rodič po prevzatí svojho dieťaťa sa nezdržiava na školskom dvore.
 • Rodič rešpektuje pravidlo zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • NEPRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA

U detí vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:
Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia;
Počas pandémie neprítomnosť dieťaťa môže ospravedlniť zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia najviac päť po sebe nasledujúce dni.
Počet dní v mesiaci, roku, nie je limitovaný, ak je neprítomnosť ospravedlnená.

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce pracovné dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa.

 • U detí vo veku neplnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Ak je neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov ako je ochorenie dieťaťa, napr. že trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Prevádzka materskej školy počas protipandemických opatrení:

Počas zotrvávania protipandemických opatrení sa materská škola riadi Školským semaforom, vydaným Ministerstva školstva.

Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len "COVID-19"). Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.


1. Povinnosti rodičov:

Zákonný zástupca dieťaťa /rodič/ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022.

2. Príchod do materskej školy/MŠ/, ranný zdravotný filter a odchod z MŠ:

 • Pred vstupom do pavilónu sprevádzajúca osoba /ďalej len rodič/ má ochranné rúško na tvári, zazvoní do príslušnej triedy, čím oznámi pedagogickému zamestnancovi vstup do pavilónu.
 • Vydezinfikuje si ruky hneď pri vchodových dverách, v šatni prezlečie dieťa, počká na učiteľku.
 • Dieťa vojde do umyvárne bez rodiča.
 • Učiteľka prevedie ranný filter /RF/za prítomnosti rodiča, dieťa si umyje ruky, učiteľka mu zmeria teplotu /do 37,2 stupňa Celzia/. Meranie teploty sa realizuje námatkovo - nie každý deň.

 • Zákonný zástupca podpíše pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti / Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a bezpríznakovosti /počas trvania mimoriadnych protipandemických opatrení/.

 • Pri preberaní dieťaťa z MŠ platí pre rodiča to isté ako pri rannom vstupe /ochranné rúško, dezinfekcia rúk a čo najskôr opustiť budovu školy. Dieťa si preberá od učiteľky v šatni.

3. Používanie ochranného rúška na tvár:

Rodič pred vstupom do objektu školy použije rúško.
Pedagogický aj nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

4. Postup pri podozrení na ochorenie COVID - 19

 • Ak je nameraná teplota vyššia /učiteľka meranie zopakuje najviac 3 krát po 5 minútových intervaloch/ dieťa bude vrátené domov.

V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.

 • Ak dieťa v priebehu dňa v materskej škole vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a ihneď kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.

- Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov

-Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.)


-Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy na nevyhnutný čas vylúčené.


Informácie k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu (tzv. obedy zadarmo)

Škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.Teda:

 • buď majú dieťa vo veku 6 rokov a na dieťa nepoberajú zvýšený daňový bonus alebo
 • ich dieťa ešte nemá 6 rokov a navštevuje posledný ročník MŠ (tzv. prípravku)

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok na tzv. zvýšený bonus.

Podrobné informácie s konkrétnymi príkladmi sú v prílohe


Potrebujete pomôcť, poradiť od školského psychológa? 


Informácie pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia, nakoľko sa nám kvôli situácii s koronavírusom nepodarilo uskutočniť depistáž v našej materskej škole, posielame v prílohách materiály, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu na rozvoj kľúčových kompetencií do školy. Náhradný termín depistáží bude známy po návrate do materskej školy.


V priloženom linku je tzv. Index školskej zrelosti, kde si môžete orientačne zhodnotiť pripravenosť vášho dieťaťa na školu. Ďalej sa tam nachádzajú informácie k tomu, čo všetko potrebuje budúci prvák vedieť a rôzne cvičenia na rozvoj jednotlivých oblastí.


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil podcast kde sa rozoberá, ako hovoriť s deťmi o koronavíruse: