Od 3.5.2021 osoby vystupujúce do objektu materskej školy sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID - 19.


Obnovenie školského vyučovania od 12. apríla 2021


Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/11929:1-A1810 z dňa 8.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s účinnosťou od 12. apríla 2021.

KONTROLA PLATNOSTI TESTOV
Do priestorov materskej školy má umožnený vstup iba osoba s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, alebo s platnou výnimkou /Uznesenie vlády č. 160/2021 a vyhláška ÚVZ SR č. 132/2021/.
Sprevádzajúca osoba dieťaťa je povinná preukázať sa negatívnym výsledkom testu. Ak do materskej školy privádzajú a odvádzajú dieťa striedavo obaja rodičia resp. iná nimi splnomocnená osoba, musia sa preukázať negatívnym výsledkom testu.

Zákonní zástupcovia dieťaťa predkladajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, vyhlásenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania. PRÍLOHA

V prípade, že v prvý deň nástupu do MŠ (ako aj po každej viac ako trojdňovej neprítomnosti dieťaťa) bude dieťa sprevádzať iná osoba ako zákonný zástupca , je nutné so sebou doniesť zákonným zástupcom vyplnené "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti".


Organizácia a podmienky prevádzky materskej školy počas pandémie COVID - 19


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Do priestorov materskej školy má umožnený vstup iba osoba s negatívnym výsledkom testu, alebo s platnou výnimkou.


 • Prevádzka materskej školy v čase od 6.30 do 16.30 h.
 • Dieťa sprevádza do MŠ aj vyzdvihuje z MŠ len osoba, ktorá sa preukáže výsledkom negatívneho testu na COVID - 19 alebo s platnou výnimkou.
 • Pred vstupom do pavilónu sprevádzajúca osoba má prekryté horné dýchacie cesty, zazvoní do príslušnej triedy, čím oznámi pedagogickému zamestnancovi vstup do pavilónu.
 • Každá osoba vstupujúca do budovy školy si vydezinfikuje ruky.
 • Pri preberaní dieťaťa z MŠ platí pre rodiča to isté ako pri rannom vstupe /prekryté dýchacie cesty, dezinfekcia rúk a čo najskôr opustiť budovu školy. Dieťa si preberá od učiteľky v šatni /v prípade priaznivého počasia na školskom dvore/.
 • V interiéri aj exteriéri školy deti nemusia nosiť rúško, všetci dospelí musia mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Pedagogickí zamestnanci prevádzajú ranný zdravotný filter aj s náhodným meraním telesnej teploty detí.
 • Sprevádzajúce osoby detí sa pri prebratí dieťaťa z MŠ nezdržujú na školskom dvore.
 • Posteľná bielizeň detí je menená raz do týždňa /v piatok/, uteráky dva krát týždenne /streda a piatok/.
 • Rodič rešpektuje pravidlo zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Vstup cudzím osobám do objektu materskej školy je možný len s potvrdenou výnimkou riaditeľky materskej školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti osoby.
 • V prípade, že u dieťaťa je:
 • podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
 • alebo je dieťaťa označené ako úzky kontakt s osobou chorou na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy.

               Pri návrate do MŠ zákonný zástupca dieťaťa predkladá "Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára pre                    deti a dorast u ktorého je dieťaťa v starostlivosti.       

Zmena vo výške poplatku za MŠ


Informácie k zápisu do ZŠPotrebujete pomôcť, poradiť od školského psychológa? 


Informácie pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia, nakoľko sa nám kvôli situácii s koronavírusom nepodarilo uskutočniť depistáž v našej materskej škole, posielame v prílohách materiály, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu na rozvoj kľúčových kompetencií do školy. Náhradný termín depistáží bude známy po návrate do materskej školy.


V priloženom linku je tzv. Index školskej zrelosti, kde si môžete orientačne zhodnotiť pripravenosť vášho dieťaťa na školu. Ďalej sa tam nachádzajú informácie k tomu, čo všetko potrebuje budúci prvák vedieť a rôzne cvičenia na rozvoj jednotlivých oblastí.


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil podcast kde sa rozoberá, ako hovoriť s deťmi o koronavíruse: