Zmena k organizácií letných prázdnin

Oddelenie školstva MMK konzultovalo dňa 14. 6. 2021 s RÚVZ v Košiciach podmienky prevádzky materských škôl v čase letných prázdnin. RÚVZ vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii prehodnotil stanovisko k prevádzke materských škôl. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú v prevádzke podľa Harmonogramu školských prázdnin v školskom roku 2020/2021.


Náhradné materské školy v čase prázdnin budú k dispozícii prioritne pre deti pracujúcich rodičov, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa. Na základe odporúčania RÚVZ je potrebné obmedziť presuny detí v rámci materských škôl a prihlasovanie detí do náhradných materských škôl sa má považovať ako nevyhnutnosť (nie ako samozrejmosť), keďže pandemická situácia nepominula len sa zlepšila.

V súvislosti s týmto stanoviskom RÚVZ a zriaďovateľa školy je možné nahlásiť dieťa na náhradnú MŠ Lidické námestie. Termín nahlasovania do 18.6.2021.


Letné prázdniny 2021

Riaditeľka školy oznamuje rodičom,

v termíne od 1. 7. do 30.7.2021 bude prázdninová prevádzka materskej školyV termíne od 2. 8. do 31. 8. 2021 bude materská škola zatvorená. Pôvodne plánovaná náhradná materská škola Lidické námestie je zrušená.

Odôvodnenie zriaďovateľa materskej školy:
z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení v školách a školských zariadeniach sa oddelenie školstva MMK obrátilo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach ohľadom zabezpečenia prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v čase letných prázdnin.
Na základe odporúčania RÚVZ budú materské školy v čase letných prázdnin v mesiacoch júl a august 2021 k dispozícii iba pre deti kmeňovej materskej školy bez možnosti spájania detí v rámci jednotlivých materských škôl.
Každá materská škola bude v prevádzke podľa harmonogramu prázdnin na školský rok 2020/2021 iba pre svoje deti.

 Prosím rodičov, ktorí majú záujem o dochádzku svojho dieťaťa do materskej školy v mesiaci júl, aby záujem nahlásili triednym učiteľkám do 18. júna.


Od 3.5.2021 osoby vystupujúce do objektu materskej školy sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID - 19.


Obnovenie školského vyučovania od 12. apríla 2021


Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/11929:1-A1810 z dňa 8.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s účinnosťou od 12. apríla 2021.

KONTROLA PLATNOSTI TESTOV
Do priestorov materskej školy má umožnený vstup iba osoba s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, alebo s platnou výnimkou /Uznesenie vlády č. 160/2021 a vyhláška ÚVZ SR č. 132/2021/.
Sprevádzajúca osoba dieťaťa je povinná preukázať sa negatívnym výsledkom testu. Ak do materskej školy privádzajú a odvádzajú dieťa striedavo obaja rodičia resp. iná nimi splnomocnená osoba, musia sa preukázať negatívnym výsledkom testu.

Zákonní zástupcovia dieťaťa predkladajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, vyhlásenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania. PRÍLOHA

V prípade, že v prvý deň nástupu do MŠ (ako aj po každej viac ako trojdňovej neprítomnosti dieťaťa) bude dieťa sprevádzať iná osoba ako zákonný zástupca , je nutné so sebou doniesť zákonným zástupcom vyplnené "čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti".


Organizácia a podmienky prevádzky materskej školy počas pandémie COVID - 19


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Do priestorov materskej školy má umožnený vstup iba osoba s negatívnym výsledkom testu, alebo s platnou výnimkou.


 • Prevádzka materskej školy v čase od 6.30 do 16.30 h.
 • Dieťa sprevádza do MŠ aj vyzdvihuje z MŠ len osoba, ktorá sa preukáže výsledkom negatívneho testu na COVID - 19 alebo s platnou výnimkou.
 • Pred vstupom do pavilónu sprevádzajúca osoba má prekryté horné dýchacie cesty, zazvoní do príslušnej triedy, čím oznámi pedagogickému zamestnancovi vstup do pavilónu.
 • Každá osoba vstupujúca do budovy školy si vydezinfikuje ruky.
 • Pri preberaní dieťaťa z MŠ platí pre rodiča to isté ako pri rannom vstupe /prekryté dýchacie cesty, dezinfekcia rúk a čo najskôr opustiť budovu školy. Dieťa si preberá od učiteľky v šatni /v prípade priaznivého počasia na školskom dvore/.
 • V interiéri aj exteriéri školy deti nemusia nosiť rúško, všetci dospelí musia mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Pedagogickí zamestnanci prevádzajú ranný zdravotný filter aj s náhodným meraním telesnej teploty detí.
 • Sprevádzajúce osoby detí sa pri prebratí dieťaťa z MŠ nezdržujú na školskom dvore.
 • Posteľná bielizeň detí je menená raz do týždňa /v piatok/, uteráky dva krát týždenne /streda a piatok/.
 • Rodič rešpektuje pravidlo zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Vstup cudzím osobám do objektu materskej školy je možný len s potvrdenou výnimkou riaditeľky materskej školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti osoby.
 • V prípade, že u dieťaťa je:
 • podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
 • alebo je dieťaťa označené ako úzky kontakt s osobou chorou na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy.

               Pri návrate do MŠ zákonný zástupca dieťaťa predkladá "Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára pre                    deti a dorast u ktorého je dieťaťa v starostlivosti.       

Zmena vo výške poplatku za MŠ


Informácie k zápisu do ZŠPotrebujete pomôcť, poradiť od školského psychológa? 


Informácie pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia, nakoľko sa nám kvôli situácii s koronavírusom nepodarilo uskutočniť depistáž v našej materskej škole, posielame v prílohách materiály, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu na rozvoj kľúčových kompetencií do školy. Náhradný termín depistáží bude známy po návrate do materskej školy.


V priloženom linku je tzv. Index školskej zrelosti, kde si môžete orientačne zhodnotiť pripravenosť vášho dieťaťa na školu. Ďalej sa tam nachádzajú informácie k tomu, čo všetko potrebuje budúci prvák vedieť a rôzne cvičenia na rozvoj jednotlivých oblastí.


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil podcast kde sa rozoberá, ako hovoriť s deťmi o koronavíruse: