Zmena prevádzky materskej školy počas vianočných prázdnin 

/od 23.12.2020 do7.1.2021/


Vážení rodičia,
vzhľadom k pretrvávajúcej situácii COVID - 19 a v súvislosti s opatreniami proti jeho šíreniu nebude počas vianočných prázdnin zabezpečená prevádzka náhradnej MŠ Jaltská 33.
Podľa nového usmernenia zriaďovateľa školy bude každá materská škola v obmedzenom režime v prevádzke podľa aktuálnych potrieb rodičov.
Prosím rodičov o zohľadnenie novej situácie. Nakoľko zamestnanci školy mali čerpať naplánovanú dovolenku počas vianočných prázdnin, prosím rodičov, aby potrebu umiestniť svoje dieťaťa v materskej škole zvážili a prihlásili svoje dieťa len z ozaj nutných dôvodov.
Za pochopenie ďakujem.
Marta Teplicová, riaditeľka školy


Opatrenia k organizácií a podmienok výchovy a vzdelávania - Usmernenie ministra školstva COVID - 19


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),
ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


Usmernenie rodičov k prevádzke a organizácii školy v školskom roku 2020/2021
Prevádzka materskej školy v čase od 6.30 do 16.30 h.
1. Povinnosti rodičov:
Zákonný zástupca dieťaťa /rodič/ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.


2. Príchod do materskej školy/MŠ/, ranný zdravotný filter a odchod z MŠ:
 • Dieťa sprevádza do MŠ aj vyzdvihuje z MŠ len jeden z rodičov /prípadne iná osoba, ktorá žije s dieťaťom v jednej domácnosti/.
 • Pred vstupom do pavilónu sprevádzajúca osoba /ďalej len rodič/ má ochranné rúško na tvári, zazvoní do príslušnej triedy, čím oznámi pedagogickému zamestnancovi vstup do pavilónu.
 • Vydezinfikuje si ruky hneď pri vchodových dverách, v šatni prezlečie dieťa, počká na učiteľku.
 • Učiteľka prevedie ranný filter /RF/za prítomnosti rodiča, dieťa si umyje ruky, učiteľka mu zmeria teplotu /do 37,2 stupňa Celzia/.
 • Zákonný zástupca podpíše pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
 • Pri preberaní dieťaťa z MŠ platí pre rodiča to isté ako pri rannom vstupe /ochranné rúško, dezinfekcia rúk a čo najskôr opustiť budovu školy. Dieťa si preberá od učiteľky v šatni.
3. Ďalšie usmernenia pre rodičov:
 • Rodič sa nesmie zdržiavať s dieťaťom na školskom dvore.
 • Rodič rešpektuje pravidlo zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
Používanie ochranného rúška na tvár:
 • Rodič pred vstupom do objektu školy použije rúško.
 • Každé dieťa má mať ochranné rúško vo svojej skrinke /aj náhradné/, ktoré tam uloží rodič.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy dieťa nemusí nosiť rúško.
4. Postup pri podozrení na ochorenie COVID - 19
 • Ak je nameraná teplota vyššia /učiteľka meranie zopakuje najviac 3 krát po 5 minútových intervaloch/ dieťa bude vrátené domov.
 • V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa v materskej škole vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a ihneď kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.
 • Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.
              Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič                    kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným                                dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov
 • Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.)
 • Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


Potrebujete pomôcť, poradiť od školského psychológa? 


Informácie pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia, nakoľko sa nám kvôli situácii s koronavírusom nepodarilo uskutočniť depistáž v našej materskej škole, posielame v prílohách materiály, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu na rozvoj kľúčových kompetencií do školy. Náhradný termín depistáží bude známy po návrate do materskej školy.


V priloženom linku je tzv. Index školskej zrelosti, kde si môžete orientačne zhodnotiť pripravenosť vášho dieťaťa na školu. Ďalej sa tam nachádzajú informácie k tomu, čo všetko potrebuje budúci prvák vedieť a rôzne cvičenia na rozvoj jednotlivých oblastí.


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil podcast kde sa rozoberá, ako hovoriť s deťmi o koronavíruse:  


Pomôžte nám skvalitniť výchovu a vzdelávanie Vašich detí darovaním 2% z Vašich daní.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane:


1.krok
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás prevádza zamestnávateľ, stačí ak si od svojej mzdovej učtárne vyžiadate "Potvrdenie o zaplatení dane"


2.krok
Vyplňte priložený formulár "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp 3% zaplatenej dane"


3. krok
Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016! alebo oba vyplnené formuláre môžete odovzdať riaditeľke školy, resp. triednej učiteľke. Škola sa postará o ich zaslanie na daňový úrad.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.


Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane- požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.


Peniaze budú poukázané na účet Rodičovského združenia pri Materskej škole Kalinovská 9 v Košiciach.