Zápis detí pre školský rok 2021/2022

Termíny podávania žiadosti:

3. máj 2021 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.

4. máj 2021 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.

5. máj 2021 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Miesto konania zápisu:

riaditeľňa materskej školy

Podmienky prijatia:

Deti narodené do 31. 8. 2019

Prednostne sa prijímajú:

1) deti nastupujúce na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31. 8. 2021 dovŕšia 5. rok veku,

2) deti, ktoré nedosahujú školskú spôsobilosť a budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní,

/u týchto detí 1), 2) rozhoduje miesto trvalého bydliska, ak sa zákonný zástupca nerozhodne ináč/

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie do materskej školy, riaditeľka materskej školy uprednostní:

- deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku,
- deti, ktoré do 31.12. 2021 dovŕšia vek 3 roky,
- deti, ktorých súrodenci navštevujú našu materskú školu, ak spĺňajú vyššie uvedené podmienky.


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete v sekcii  TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE